Jäsensopimuksen yleiset ehdot

1) ASIAKASSOPIMUS

Sopimus on tehtävä kirjallisesti osapuolten kesken. Sopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja (myyrin kuntokeskus) ja palvelun käyttäjä (myöhemmin ’Asiakas’). Sopimus katsotaan tehdyksi molempienosapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle toimittajan tarjoamia kuntosalipalveluita (myöhemmin palvelut), jolloin sopimuksen allekirjoittanut yritys tai yksityishenkilö vastaa sopimuksen tekemisestä ja kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista. Sopimus on aina henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle osapuolelle.

 
2) ASIAKKUUS

Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on voimassa sopimuksen allekirjoitushetkestä alkaen, kunnes se irtisanotaan toisen osapuolen toimesta sopimuksen yleisten ehtojen kohdan 7. mukaisesti. Mikäli sopimus on määritelty määräaikaiseksi, sitä ei voida irtisanoa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden aikana. Määräaikaisen sopimuksen palvelut ovat voimassa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan.

 
3) PALVELUIDEN HINNAT

Palveluiden hinnat määräytyvät kunkin sopimustyypin osalta erikseen. Toimittajalla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin hinnanmuutosastuu voimaan. Jos sopimus on määräaikainen, hinnanmuutos tulee voimaanvasta sopimusjakson päätyttyä.

 
4) JÄSENMAKSU

Maksutapana on lasku. Maksuehto laskulle on neljätoista (14) päivää. Lasku tulee maksaa viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Toimittajalla on oikeus siirtää laskutus kolmannelle osapuolelle, joka laskuttaa ja valvoo maksun suoritusta. Toimittaja varaa oikeuden olla hyväksymättä korttimaksuja, käteismaksuja tai liikuntaseteleitä. Asiakas voi valita sopimuksen maksutavaksi joko kertamaksun tai kuukausittaisen maksun, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisen sopimuksen kesto on enemmän kuin yksi (1) kuukausi. Ennakkoon maksettuja maksuja ei hyvitetä Asiakkaalle, ellei sopimus purkaannu Toimittajasta johtuvasta syystä.

 
5) SOPIMUKSEN JÄÄDYTTÄMINEN

Sopimus voidaan jäädyttää ennalta määritellyksi ajanjaksoksi, kuitenkin enintään vuodeksi, sairauden, vamman, raskauden tai asevelvollisuuden suorittamisen johdosta. Jäädytyksen tulee olla kestoltaan vähintään kaksi (2) viikkoa. Jäädytyksen aikana Asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy, eikä Toimittajalla ole velvollisuutta tuottaa Asiakkaalle palveluita. Aikaisemmin veloitettuja maksuja ei palauteta, vaan ne luetaan tulevien maksujen hyväksi.

 
6) TAPAAMISTEN PERUUTUKSET / PERSONAL TRAINER PALVELUISSA

Asiakas sitoutuu noudattamaan Toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja PT-palveluiden osalta. Mikäli Asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen, hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia Toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohta siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää Toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta tapaamisesta osapuolten kesken ja se edellyttää Toimittajan kirjallista hyväksyntää. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa muutoin kuin perustellusta syystä. Yhteisen tapaamisajankohdan siirto ei ole mahdollista Asiakkaan toimesta, mikäli PT-palvelusopimuksen kohteena ovat Toimittajan tuottamat pienryhmävalmennuspalvelut.

 
7) SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Asiakkaalla on oikeus irtisanoatoistaiseksi voimassa oleva sopimus siten, että sopimus päättyy irtisanomisilmoituksesta seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus, jos asiakas rikkoo sopimustaan laiminlyömällä maksujensa suorittamisen siten, että Asiakkaalle lähetetystä maksumuistutuksesta huolimatta tämä ei kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä ole maksanut maksujaan.

 
8) SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden, mikäli sopimuksen jäädyttäminen ei olisi kyseisessä tilanteessa perusteltua. Asiakkaan tulee toimittaa Toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisestapurkuperusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös silloin, kun Toimittaja olennaisesti rikkoo sopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa sopimusta.

 
9) SAATAVIEN PERINTÄ

Laskulla maksettaessa Toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos Asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, Toimittaja lähettää asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei edelleenkään makseta, lähettää toimittaja toisen muistutuslaskun neljätoista (14) päivää edellisen laskun lähettämisestä. Muistutuksista aiheutuvat kulut peritään asiakkaalta.Jos laskua ei viimeisen muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään toimittajalla on oikeus keskeyttääsopimus Asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

 
10) HENKILÖTIEDOT

Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Toimittajalle nimen, puhelinnumeron, osoitteen tms. muutoksesta. Asiakassopimuksen allekirjoittamalla Asiakas hyväksyysuoramarkkinointipostin vastaanottamiseen Toimittajalta eli Toimittaja voi lähettäätuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita jasuoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkinmilloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.

 
11) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

Sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä.Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta palveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä,että asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.

 
12) MUUT EHDOT

Sopimukseen sisältyy ainoastaan sopimukseen kirjatut palvelut.

 

Jos asiakas on alle 18-vuotias, vaaditaan vanhemman / laillisen huoltajan / yrityksen edustajan tai muun Asiakkaan puolesta sopimuksen allekirjoittavan tahon allekirjoitus.