top of page

Jäsensopimuksen yleiset sopimusehdot

#1 Asiakassopimus

Sopimus on tehtävä kirjallisesti osapuolten kesken. Sopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja (Myyrin Kuntokeskus) ja palvelun käyttäjä (myöhemmin Asiakas). Sopimus katsotaan tehdyksi molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle toimittajan tarjoamia kuntosalipalveluita (myöhemmin palvelut), jolloin sopimuksen allekirjoittanut yritys tai yksityishenkilö vastaa sopimuksen tekemisestä ja kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista. Sopimus on aina henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle osapuolelle.

#2 Asiakkuus

Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa sopimuksen allekirjoitushetkestä alkaen, kunnes se irtisanotaan toisen osapuolen toimesta sopimuksen yleisten ehtojen kohdan 5. mukaisesti. Mikäli sopimus on määritelty määräaikaiseksi, sitä ei voida irtisanoa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden aikana. Määräaikaisen sopimuksen palvelut ovat voimassa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan.

#3 Henkilötiedot

Palveluiden hinnat määräytyvät kunkin sopimustyypin osalta erikseen. Toimittajalla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin hinnanmuutos astuu voimaan. Jos sopimus on määräaikainen, hinnanmuutos tulee voimaan vasta sopimusjakson päätyttyä.

#4 Jäsenmaksut

Maksuehto laskulle on neljätoista (14) päivää. Lasku tulee maksaa viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Toimittajalla on oikeus siirtää laskutus kolmannelle osapuolelle, joka laskuttaa ja valvoo maksun suoritusta. Toimittaja varaa oikeuden olla hyväksymättä korttimaksuja, käteismaksuja tai liikuntaetuja laskutusasiakkailta. Ennakkoon maksettuja maksuja ei hyvitetä Asiakkaalle, ellei sopimus purkaannu Toimittajasta johtuvasta syystä.

#5 Sopimuksen irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus siten, että sopimus päättyy irtisanomisilmoituksesta seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse. Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus, jos Asiakas rikkoo sopimustaan laiminlyömällä maksujensa suorittamisen siten, että Asiakkaalle lähetetystä maksumuistutuksesta huolimatta tämä ei kolmenkymmentä (30) päivän kuluessa eräpäivästä ole maksanut maksujaan.

#6 Saatavien perintä

Laskulla maksettaessa Toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Muistutuksista aiheutuvat kulut peritään asiakkaalta. Jos laskua ei viimeisen muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimus Asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4§:n mukaista viivästyskorkoa
ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

#7 Henkilötiedot

Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Toimittajalle nimen, puhelinnumeron, osoitteen tms. muutoksesta. Asiakassopimuksen allekirjoittamalla Asiakas hyväksyy suoramarkkinointipostin vastaanottamisen Toimittajalta eli Toimittaja voi lähettää tuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita ja suoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.

#8 Turvallisuussäännöt

Sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta palveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä, että asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.

#9 Muut ehdot

Sopimukseen sisältyy ainoastaan sopimukseen kirjatut palvelut.

Asiakkaan ollessa alle 18-vuotias, vaaditaan vanhemman/laillisen huoltajan suostumus sekä allekirjoitus sopimuksen tekemistä varten. Huoltaja on vastuussa alaikäisen jäsenyydestä sekä jäsenmaksuista.

Asiakas ei saa päästää kulkutunnisteellaan muita ihmisiä Myyrin Kuntokeskukseen.

Myyrin Kuntokeskus voi muuttaa näitä jäsensopimuksen yleisiä sopimusehtoja.

Jos Myyrin Kuntokeskus joudutaan sulkemaan kuntosalista riippumattomista syistä, esimerkiksi pandemian vuoksi, jäsenmaksuja ei hyvitetä.

bottom of page